Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α
  • Κάλεσμα δράσης σχετικά με το νόμο 4301 για την «οργάνωση της νομικής
    μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα»

Η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ έχει προχωρήσει στην σύνταξη των αναγκαίων δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος και αρχίζει η διαδικασία υπογραφής των ενδιαφερομένων μελών.

Ο νόμος 4301/2014 αναγνωρίζει μόνον θρησκευτικές κοινότητες και όχι θρησκείες, είναι όμως ένα βήμα πιο μπροστά σχετικά με τους αγώνες που όλοι δίνουμε για την προστασία και ανάδειξη της Ελληνικής θρησκείας μας.

Είναι ύψιστης σημασίας να συμμετάσχουμε όλοι καθώς σε μεγάλο βαθμό η πορεία των αξιών και πρακτικών μας θα εξαρτηθεί και από αυτό. Ή θα παραδώσουμε στους επόμενους μια καλύτερη βάση από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς και κάποια κατοχυρωμένα δικαιώματα γνώση και παράδοση ή θα είμαστε υπεύθυνοι της συνέχισης της νεοελληνικής μιζέριας ως αμέτοχοι και ανεύθυνοι.
Ως εκ τούτου καλούμε όλους τους φίλους και φίλες, συνειδητούς λάτρεις της πραγματικής Ελλάδας, να συμμετάσχουν και να στηρίξουν. Θέλουμε τα παιδιά μας να νυμφεύονται Ελληνικά, να μπορούμε να ταφούμε με Ελληνικό τρόπο και να διατηρήσουμε και να χτίσουμε πάνω στην παράδοσή μας.

Μπορείτε να υποστήριξετε το έργο της Λατρευτικής κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ, στην προσπάθεια για την επαναφορά της Ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης και κατ' επέκταση της ελληνικής κοσμοθεάσεως και τρόπου ζωής στην θέση που της αξίζει, δηλαδή ως ένα πλήρως αναγνωρισμένο και λειτουργικό πνευματικό μονοπάτι, υπογράφοντας την Νομική Μορφή της Θρησκευτικής Κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ, όπου σύμφωνα με τον νόμο 4301/2014 απαιτούνται τουλάχιστον 300 υπογραφές για να κατατεθεί η αίτηση του Νομικού Προσώπου.

Μαζί με την υπογραφή σας χρειάζονται και οι κάτωθι δύο φωτοτυπίες:

1) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

2) φωτοτυπία ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ/Παρόχου κτλ. που θα αναγράφεται
το όνομά σας και διεύθυνση)
ή εκκαθαριστικό εφορίας (που θα αναγράφεται το όνομά σας και διεύθυνση)
ή δήλωση μόνιμης κατοικίας από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Εδώ και πολλά χρόνια η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ σύμφωνα με τους σκοπούς της, δρα για την διατήρηση, ανάδειξη και βιωματική προσέγγιση της Ελληνικής (πολυθεϊστικής) Παράδοσης μέσω δημόσιων θρησκευτικών τελεσμάτων, δρωμένων, διαλέξεων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων και άλλων μορφών δράσης, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο στην πράξη, πως παρότι η Ελληνική Θρησκεία δεν τυγχάνει ακόμη νομικής «αναγνώρισης» από το Ελληνικό κράτος, το γεγονός αυτό δεν αποτρέπει τους συνειδητοποιημένους Έλληνες λατρευτές από το να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στην εποχή μας, τόσο δημόσια όσο και στον οίκο τους, όπως αυτά έχουν καθιερωθεί από την Παράδοσή μας. Ωστόσο η νομική αναγνώριση της Ελληνικής Θρησκείας η οποία θα επιτρέψει μεγαλύτερες ελευθερίες και δικαιώματα στους Έλληνες πολυθεϊστές αποτελεί ένα πάγιο αίτημα και τομέα εργασίας της κοινότητας.


Συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις, και θεωρώντας πως η μεγαλύτερη το δυνατόν εκπροσώπηση και στην υπό συγκρότηση νομική μορφή είναι κάτι θετικό, η Λατρευτική Κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ ενημερώνει πως εργάστηκε προς την κατεύθυνση αυτή ώστε να υπαχθεί στο νέο νομικό καθεστώς και πως θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τον ουσιαστικό και σεβαστικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί τόσα χρόνια, ώστε να κερδηθεί μια ακόμα μάχη για την Ελληνική Θρησκεία.

Σημειώνουμε ότι μια παράμετρος της ίδρυσης του εν λόγω νομικού προσώπου σύμφωνα με τον νόμο, είναι η ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού συμμετεχόντων σε μια γεωγραφική περιοχή και ότι τα μέλη δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο. ( Άρθρο 2 «Για να συσταθεί θρησκευτικό νομικό πρόσωπο χρειάζονται τριακόσια τουλάχιστον πρόσωπα...». και Άρθρο 3 «...με τις υπογραφές των μελών του και με ημεροχρονολογία. Το μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, της αυτής ή άλλης θρησκείας ή δόγματος»).


Σχετικό υλικό

Ν. 4301/14
ΦΕΚ 223/07.10.2014
Τεύχος Πρώτο
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 223Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα».

Σχέδιο νόμου

Αιτιολογική έκθεσηΕλληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Πρόταση Νόμου
«Ρύθμιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας».

Δελτίο τύπου (3-4-2014)
Παρατηρήσεις επί σχεδίου νόμου
«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεων τους στην Ελλάδα».ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.

Σύνταγμα του 2008 (τ.Α' 120/27.6.2008).

   
 
Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ